Tất cả
trái 3 món 4x chế, phải full chế 3x...
Máy Chủ: Nhân Giới
Class: Pháp Sư
Cấp Độ: 46
Sever: Teran
100,000đ